Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Welk beleid ondersteunt het bereiken van deze ambities?

Er zijn verschillende beleidsmaatregelen die een circulaire economie stimuleren, zowel op Europees als op Nederlands niveau. Op Europees niveau zijn er verschillende beleidspakketten; op Nederlands niveau is het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) leidend.

Nationaal niveau

Green Deals

In 2011 is de Rijksoverheid gestart met de Green Deal-aanpak, als onderdeel van het programma Groene Groei. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Er zijn een aantal Green Deals die betrekking hebben op circulaire economie, zoals bijvoorbeeld:

 1. Nederland Hotspot voor Circulaire Economie: deze Green Deal heeft tot doel om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, door opschaalbare circulaire projecten uit te voeren;
 2. Circulaire Gebouwen: deze Green Deal richt zich op een minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van bedrijfsgebouwen;
 3. Circulair Inkopen: bij deze Green Deal gaan een aantal inkopende organisaties in 2014 ieder minimaal twee Circulaire Inkoop trajecten starten en de kennis en ervaring die ze hiermee opdoen actief delen met ‘inkopend Nederland’;
 4. Cirkelstad: deze Green Deal heeft als doel de transitie naar een circulaire en inclusieve economie met betrekking tot materiaalkringlopen in de bouwsector te ondersteunen door in minimaal vijf andere steden dan Rotterdam een vergelijkbare aanpak te realiseren;
 5. Visserij voor een Schone Zee: de Green Deal Visserij voor een Schone Zee wil de hoeveelheid afval die door de visserijsector in zee belandt verminderen. De hele afvalketen van de visserij werkt mee om afval gescheiden aan boord en in Nederlandse havens op te slaan, en zo veel mogelijk te recyclen;
 6. Afvalvrije Festivals: bij de Green Deal Afvalvrije Festivals gaat het om het voorkomen van (zwerf)afval op festivals, afvalscheiding en recycling;
 7. De Meerlanden en SGN: afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden en Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland gaan restwarmte en CO2 leveren aan de glastuinbouw.

Bron: Greendeals

Van Afval Naar Grondstof (VANG)

In Nederland geeft het document “Van afval naar grondstof” acht beleidsdoelstellingen om een circulaire economie te bereiken. Deze beleidsdoelstellingen zijn uitgewerkt met voorstellen voor beleidsimplementaties. Dit zijn:

 • Verduurzaming aan de voorkant van de keten;
 • Verduurzaming consumptiepatronen;
 • Verbetering afvalscheiding en -inzameling;
 • Bestaand afvalbeleid richten op circulaire economie;
 • Aanpak specifieke ketens en afvalstromen;
 • Het ontwikkelen van financiële en marktprikkels;
 • Kennis en onderwijs verbinden aan de circulaire economie;
 • Vereenvoudigen van meetmethoden, indicatoren en keurmerken.

(Rijksoverheid, 2014, p.4-22)

De voortgang van dit programma, met de specifieke beleidsprogramma’s die aan deze doelen gekoppeld zijn, kun je vinden in de laatste Voortgangsrapportage VANG van september 2016.

Ruimte in Regels voor Groene Groei

Het programma Ruimte in Regels is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat Leefomgeving. Het programma stimuleert innovatieve investeringen van bedrijven door het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving. Hierbij is de ondernemer het uitgangspunt. Er wordt gekeken welke belemmeringen in wet- en regelgeving ondernemers bij een voorgenomen investering ervaren. Hier wordt vervolgens een oplossing voor bedacht en uitgevoerd.

Op de website van het programma valt te lezen aan welke belemmeringen er gewerkt wordt, welke op de ‘voorraadlijst’ staan en welke belemmeringen weggenomen zijn.

Bron: Ruimte in Regels voor Groene Groei

Europees niveau

Er is een serie aan beleid en maatregelen van toepassing op EU-niveau die de transitie naar een circulaire economie versnellen. Door hervormingen is voor sommige van deze beleidspakketten de toekomst onduidelijk.

 • Het Circulaire Economie Pakket, wat een communicatiestrategie en een voorstel om onderdelen van zes EU-afvalrichtlijnen te wijzigen bevat;
 • De Roadmap to a Resource Efficient Europe, het zevende Environmental Action Program en de aanbevelingen uit het European Resource Efficiency Platform;
 • Ambities om een groene economie te realiseren binnen en buiten de EU, daarbij de post-2015 development goals meenemend;
 • De bio-economie in de EU verder ontwikkelen;
 • Implementatie van de Europese 2020 Strategy, inclusief relevante stappenplannen en initiatieven rondom grondstofefficiëntie;
 • Het doorlopende European Semester Process, dat jaarlijks economisch beleid evalueert;
 • Het Zero-Waste-programma van de Europese Unie;
 • Het Eco Design Working Plan, waarin eisen over energiegebruik worden vastgelegd voor specifieke productgroepen.

(literature_item id=”2904″])