Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Circulaire kennisinstellingen

Het volgende overzicht bevat een selectie van universiteiten en onderzoekscentra met expertise en onderzoek op het gebied van de circulaire economie. Voor een vergelijkbaar overzicht van hogescholen, zie het Lectorenplatform Circulaire Economie.

 

Wageningen University & Research

Algemeen – Wageningen University & Research houdt zich binnen het onderzoeksthema ‘Circular & Biobased Economy’ bezig met het ontwikkelen van oplossingen om de circulaire en biobased economie werkelijkheid te maken. Ook heeft de universiteit Wageningen een eigen test- en experimenteerruimte in Lelystad, genaamd Acrres (Application Centre for Renewable Resources). Hier wordt onderzoek gedaan naar duurzame energie en hergebruik van materialen.

Onderzoeksprogramma’s – Het onderzoek rondom ‘Circular & Biobased Economy’ is opgedeeld in 6 thema’s:  1) Waste as raw material, 2) Policies, chains and society, 3)Biobased products & markets, 4) Biorefinery, 5) Soil en 6) Renewable and raw materials

Verantwoordelijke(n) – Dit verschilt per onderzoeksthema en staat vermeldt op de website.

MOOCs – De universiteit heeft een eigen MOOC, met de naam: WUR-MOOC Circular Economy. Deze MOOC bestaat uit zes onderdelen waarbij je leert wat ervoor nodig is om een circulaire economie vorm te geven, inclusief een duurzame goederenketen.

Meer informatie op de website van Wageningen University & Research

 

Leiden–Delft–Erasmus Centre for Sustainability

Algemeen – Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability is een multidisciplinair onderzoeks- en educatiecentrum waarin drie Nederlandse Universiteiten hun krachten bundelen: de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen dit centrum wordt samengewerkt met wetenschappers (van studenten tot hoogleraren) en publieke en private organisaties om maatschappelijke uitdagingen te formuleren en op wetenschap gebaseerde en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de overgang naar een circulaire economie. Het is hiermee momenteel één van de grootste centra op het gebied van circulaire economie in Nederland.

Onderzoeksprogramma’s – De kennisinstelling deelt haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op in drie grote hubs: 1) The Inclusive City Hub: gericht op een inclusieve samenleving, 2) The Resilient City Hub: duurzame stedelijke ontwikkeling en 3) The Greenport Hub: het voeden van een groeiende bevolking.

Verantwoordelijke(n) – De bestuursvoorzitter is prof. Dr. Geert de Snoo (wetenschappelijke faculteit Leiden), de twee andere leden van het bestuurscomité zijn Prof. Dr. Erik Fischer (faculteit technologie) en prof. Dr. Steef van de Velde (managementschool Erasmus Universiteit Rotterdam).

MOOCs – Het centrum biedt twee verschillende MOOCS aan, namelijk de MOOC Circular Economy: an Introduction en de MOOC Waste Management and Critical Raw Materials.

Meer informatie op de website van het LDE Center of Sustainability

 

TU Delft: CE Delft

Algemeen – CE Delft is een is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau en is aangesloten bij de TU Delft. Het bureau bestaat al meer dan 40 jaar en draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Het instituut is toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Het instituut richt kent 5 expertises: 1) Brandstoffen & Steden, 2) Energie, 3) Economie, 4) Ketenanalyse en 5) Verkeer & Vervoer

Onderzoeksprogramma’s – De expertises van CE Delft zijn terug te vinden in een 17-tal thema’s waar het instituut onderzoek naar doet. Denk hierbij aan onderzoek op het gebied van biomassa, grondstoffen en duurzaam inkopen. De onderzoeken zijn zeer praktisch van aard, waarbij het instituut veel samenwerkt met partners in het veld.

Verantwoordelijke(n) – Voorzitter van het bestuur van CE Delft is Annemarie van Rest en de directeur van het managementteam is ir. Frans Rooijers. Per themagebied is er een manager aangesteld.

MOOCs – CE Delft biedt geen MOOC’s aan.

Meer informatie op de website van CE Delft

 

TU Delft: Circular Delft

Algemeen – Circular Delft is een platform binnen de TU Delft met de ambitie de universiteit tot een Nederlandse hotspot te maken voor de Circulaire Economie. Het platform bestaat o.a. uit een groep hoogleraren, (PhD) studenten en andere partners. Het onderzoek binnen Circular Delft richt zich op het veld van product design, waarbij het doel is om het circulair denken in de bouwkunde te stimuleren. Binnen Circular Delft worden methoden en tools ontwikkeld die hieraan bijdragen.

Circular Delft is verbonden met drie faculteiten die zich allen bezighouden met een ander focusgebied m.b.t. CE: 1) Design Engineering (DE), 2) Industrial Design (ID) en 3) Product Innovation Management (PIM).

Onderzoeksprogramma’s – Binnen deze drie faculteiten wordt onderzoek gedaan naar acht verschillende thema’s, waaronder 3D printing en recycling. Er lopen meerdere onderzoeken, zoals het onderzoek Europees Herfabricage Netwerk: een tweejaar durend onderzoek rondom de Europese activiteiten op het gebied van hergebruik van materialen.

Verantwoordelijke(n) – De bestuursvoorzitter van Circular Delft is prof. Dr. Ruud Balkenende.

MOOCs – Binnen de faculteiten die zijn aangesloten bij Circular Delft wordt de MOOC Engineering design for a circular economy aangeboden. Deze MOOC richt zich op productontwerp waarbij waarde en waarde ontwikkeling van de supplychain centraal staan.

Meer informatie op de website van Circular Delft

 

Erasmus Universiteit: DRIFT

Algemeen – Drift is aangesloten bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en is een toonaangevend instituut voor onderzoek naar en voor duurzaamheidstransities. Het instituut richt zich met name op het mobiliseren van sociale hulpbronnen, waarbij het gaat om het begrijpen en faciliteren van nieuwe manieren van denken, doen en organiseren van hedendaagse transities.

Onderzoeksprogramma’s – Grote sociale thema’s binnen DRIFT zijn agency, macht en eerlijkheid. Een bekend voorbeeld waar DRIFT dit onderzoekt, is bij de Haven van Rotterdam, waarbij zij experimenteren met innovatie t.b.v. een duurzamere haven.

Verantwoordelijke(n) – Voorzitter van bestuur is Rick Bosman.

MOOCs – DRIFT biedt geen MOOCs aan.

Meer informatie op de website van DRIFT

 

Universiteit Leiden: Centrum voor Milieuwetenschappen (CML)

Algemeen – Het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) is aangesloten bij de Universiteit Leiden. Dit inmiddels 40 jaar bestaande instituut heeft als ambitie om excellent strategisch en kwantitatief onderzoek te ontwikkelingen. Daarnaast biedt het educatie op het gebied van duurzaamheid in relatie tot governance, natuurlijke bronnen en biodiversiteit.

Het CML richt zich specifiek op twee onderzoeksgebieden: 1) Omgevingsbiologie (CML-CB) – het begrijpen van de impact van menselijk gedrag op biodiversiteit en natuurlijke bronnen die bijdragen aan optimaal behoud en 2) Industriële ecologie (CML-IE) – het ontwikkelingen van tools voor beleidsvorming voor duurzame productie en consumptie.

Onderzoeksprogramma’s – Het onderzoeksgebied Omgevingsbiologie kent 23 actieve of afgeronde onderzoeksprogramma’s. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het monitoren en detecteren van nano-materialen in biologische media. Industriële ecologie kent één onderzoeksprogramma, namelijk nanowire based tandem solar cells.

MOOCs – Rene Kleijn, hoogleraar bij het instituut, heeft een MOOC medeontwikkeld die zich richt op hergebruik van metalen: Wheels of Metals: Urban Mining for a Circular Economy.

Verantwoordelijke(n) – Het instituut staat onder leiding van Prof. Dr. A. Tukker van de Universiteit Leiden. De organisatie bestaat verder uit (internationale) PhD studenten en hoogleraren.

Meer informatie op de website van het CML

 

Universiteit Utrecht: Copernicus Instituut

Algemeen – Het Copernicus Instituut is verbonden aan de universiteit Utrecht. Het onderzoek bij het instituut draagt bij aan een duurzame samenleving door het aanbieden van hoogwaardige kennis in de politieke en private besluitvorming. Hierbij ligt de nadruk op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s, 2015).

Het onderzoek binnen het Copernicus beslaat vier expertises, namelijk: 1) Energy and Resource, 2) Environmental Science, 3) Environmental Governance en 4) Innovation Studies.

Onderzoeksprogramma’s – Binnen de vier expertises zijn er 8 verschillende thema’s waar onderzoek naar gedaan wordt. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld ‘Good Health and Well-being’ waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van een goede leefstijl en ‘Clean Water and Sanitation’, waarbij het gaat om een goede governance rondom schoon en beschikbaar drinkwater.

Verantwoordelijke(n) – Bestuurshoofd van het instituut is prof. dr. Marco Hekkert. Bestuurshoofd van de onderzoeksgroep is prof. dr. Ernst Worrell.

MOOCs – Het instituut biedt geen MOOC’s aan.

Meer informatie op de website van het Copernicus Instituut

 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Algemeen – Het onderzoeksprofiel van de RUG bestaat uit de onderzoeksthema’s van de faculteiten en de drie maatschappelijke thema’s van de universiteit: Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. Deze thema’s zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar. Op deze manier draagt de RUG actief bij aan het oplossen van de grote vraagstukken in de samenleving.

Onderzoeksprogramma’s – Het onderzoek binnen het thema Sustainable Society is breed en richt zich op verschillende onderwerpen, waaronder energie, democratie en governance en duurzame landschapsveranderingen.

Verantwoordelijke(n) – De wetenschappelijk directeur van Sustainable Society is Kees van Veen.

MOOCs: De RUG biedt geen MOOCs aan op het gebied van CE

Meer informatie op de website van de Rijksuniversiteit Groningen

 

Universiteit Maastricht: School of Business and Economics

Algemeen – Het onderzoek binnen de School of Business and Economics van Universiteit Maastricht richt zich op het stimuleren van interdisciplinair werk dat verder kijkt dan de bestaande grenzen, om vervolgens ruimte te creëren voor gezamenlijke oplossingen. In totaal zijn er zeven onderzoeksthema’s, waarvan er één zich richt op duurzaamheid.

Onderzoeksprogramma’s – Binnen het thema duurzaamheid zijn er twee onderzoeken uitgevoerd omtrent CE, beiden gericht op circulaire economie. Het onderzoek richt zich op impactvolle investeringen waarbij men wordt gestimuleerd om duurzaam te denken en waarbij deze bijdraagt aan het maatschappelijk belang. Binnen het onderzoek ‘Circulaire Economie beleid in China en Europa’ wordt er stilgestaan bij de mate waarin men investeert in duurzame oplossingen en wat het effect hiervan is op de samenleving. De onderzoekers binnen de universiteit die betrokken zijn bij CE zijn R. Kemp en S. Turkeli.

Verantwoordelijke(n) – De Vice-President van de Universiteit Maastricht is Nick Bos en de coördinator van het duurzaamheidsdepartement is Anja Bogaert.

MOOCs – De universiteit Maastricht biedt geen MOOC aan op het gebied van CE.

Meer informatie op de website van de School of Business and Economics

 

Radboud Universiteit en Radboud UMC

De Radboud Universiteit en het Radboud UMC hebben geen departement dat specifiek onderzoek doet naar CE. Wel richt de Faculteit van Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit zich sterk op het ontwikkelen van duurzame businessmodellen, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Ook is er een ambitieuze duurzaamheidsagenda die loopt tot en met 2020. De doelstelling is om zowel de universiteit als het medisch centrum zo duurzaam mogelijk te krijgen. Hiervoor gaan ze vele samenwerkingsverbanden aan met partners. In het jaar 2018 waren hiervoor 4 centrale pijlers gedefinieerd, namelijk 1) Medicijnen uit afvalwater, 2) Circulair Inkopen, 3) Duurzame inzetbaarheid (van o.a. patiënten) en 4) van afval naar grondstof

Meer informatie op de website van het Radboud UMC

 

Deltares

Algemeen  – Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Het instituut werkt wereldwijd aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij, in nauwe samenwerking met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Met betrekking tot Circulaire Economie richt Deltares zich voornamelijk op de onderlinge samenhang tussen grondstoffen, energie en waterkringlopen. Ook is er binnen het instituut interesse in de ontwikkeling van ‘nature based solutions’.

Onderzoeksprogramma’s – Onderzoek rondom de Circulaire Economie valt bij Deltares voornamelijk binnen het thema ‘Ecosystems and environmental quality’. Hierbinnen wordt bijvoorbeeld gekeken naar het circulair gebruik van grondstoffen en de zogeheten ‘adaptive cities’.

Verantwoordelijke(n) – Het bestuur van Deltares bestaat uit Maarten Smits (Algemeen directeur), Erik Janse (Directeur) en Ron Thiemann (Directeur).

MOOCs – Het instituut biedt geen MOOC aan op het gebied van CE.

Meer informatie op de website van Deltares

 

TNO

Algemeen – De Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurlijkwetenschappelijk onderzoek (TNO) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut en verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. De onderzoeksgebieden van het TNO zijn zeer uiteenlopend, maar kent een speciale tak dat zich richt op Circulaire Economie & Omgeving. Het TNO helpt klanten om de doelstellingen van het grondstofakkoord te halen. Hierbij ligt de nadruk van de onderzoeken dus vooral op het versnellen en richting geven aan verduurzaming. TNO wilt hiermee bijdragen aan het versterken van het bruto nationaal product en tegelijkertijd een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving ontwikkelen.

Onderzoeksprogramma’s – Het TNO kent zeven pijlers binnen het domein van CE. Deze richten zich bijvoorbeeld op lucht, geluid en gebiedsontwikkeling. Deze zeven pijlers zijn verspreid over twee expertisegroepen: 1) Klimaat, lucht en duurzaamheid en 2) Omgevingsmodelering, ketenanalyses en kwaliteitsbeheer.

Verantwoordelijke(n) – Het bestuur van het TNO bestaat uit Wim Nagtegaal (COO), Jos Keurentjes (CSO), Cis Marring (CFO) en Paul de Krom (CEO). Het hoofd van het CE domein is Ir. Marinke Wijngaard.

MOOCs – TNO biedt geen MOOCs aan.

Meer informatie op de website van het TNO

 

Van ’t Hoff Institute for Molecular Science (HIMS)

Algemeen – Het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) is een onderzoeksinstituut, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. De missie van het instituut is om de grenzen van de chemie te verleggen door het doen van internationaal erkend wetenschappelijk onderzoek dat zowel nieuwsgierig als toepassingsgericht is. De onderzoeken richten zich daarbij op de uitdagingen voor de maatschappij en de industrie. Het instituut zoekt hiervoor vooral de samenwerking met andere instituten. Een grote samenwerking is bijvoorbeeld met CASA, onderdeel van de Vrije Universiteit (Voorzitter: Prof. Garry Corthals).

Onderzoeksprogramma’s – Het onderzoek, gericht op chemie, binnen het instituut kent vier verschillende pijlers: 1) Analytische chemie, 2) Computationele chemie, 3) Moleculaire fotonica en 4) Duurzame chemie, waaronder organische synthese en alle aspecten van katalyse, waaronder homogene katalyse, heterogene katalyse, biokatalyse, organokatalyse en katalyse-engineering.

Verantwoordelijke(n) – De bestuur groep bestaat uit prof. Dr. Ir. Peter Schoenmakers, drs. Marcel Bartels en Steffanie Igel. Verder zijn er per thema verschillende onderzoeksgroepen met een eigen thema manager.

MOOCs – Het instituut biedt geen MOOCs aan.

Meer informatie op de website van het HIMS

 

Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BbE)

Algemeen – Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BbE) is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ Hogeschool. Ondernemers werken hier samen met wetenschappers, docenten en studenten aan het bevorderen van de kennis van onderwijs over en het onderzoek naar biobased economy. De ambitie is om het hbo-onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren rondom dit thema.

Onderzoeksprogramma’s – Binnen het expertisecentrum is het toegepast onderzoek verspreidt over vier aandachtsgebieden: 1) Biobased Bouwen, 2) Biobased Products, 3) Biobased Energy en 4) Marine Biobased Specialities.

Een voorbeeld van een lopend onderzoek is het onderzoek naar de materialisatie van gevelpanelen op basis van circulaire restmaterialen zoals bermgras of textiel. Naast onderzoek vinden er tal van andere activiteiten plaats ter bevordering van een biobased economy. Denk hierbij aan een Biobased Battle, een wedstrijd tussen Nederlandse en Braziliaanse studenten die binnen een afgebakende tijd met innoverende ideeën komen.

Verantwoordelijke(n) – Het bestuur van het expertisecentrum is in handen van Ralph Simons, tevens directeur van Hogeschool Zeeland en Avans Hogeschool.

MOOCs – Het expertisecentrum organiseerde in de voorgaande jaren de MOOC Biobased Economy Introduction. Deze MOOC heeft inmiddels zes keer plaatsgevonden.

Meer informatie op de website van Centre of Expertise Biobased Economy

 

 

Dit overzicht is opgesteld in samenwerking met Holland Circular Hotspot