Engels

Natuurlijk Kapitaal

…met betrekking tot bedrijfsmodellen?

Barrières op het gebied van bedrijfsmodellen kunnen de integratie van natuurlijk kapitaal in de weg staan, waarbij bedrijven en financiële instellingen de belangrijkste actoren zijn. Ook de denkwijze omtrent kostprijsconcurrentie vormt een barrière.

Bedrijven

Er is geen eenduidige methode om natuurlijk kapitaal te integreren in een bedrijfsmodel, waardoor het voor bedrijven onduidelijk is welke instrumenten het beste werken. Een andere barrière voor het integreren van natuurlijk kapitaal is de ‘tragedy of the commons’: meerdere bedrijven maken gebruik van dezelfde ecosysteemdiensten zonder dat iemand ervoor betaalt.

CoP Financial Institutes & Natural Capital (2015a), p. 11.

Financiële instellingen

Er bestaat een mismatch tussen de beschikbare methoden om natuurlijk kapitaal te integreren in producten, diensten en de besluitvorming enerzijds, en de eisen van financiële instellingen aan deze methoden anderzijds. De indices zijn gebaseerd op het bedrijfsbeleid en houden weinig rekening met de toepassing en resultaten. Daarnaast is er een kloof tussen de beschikbare modellen en de wensen van de bedrijven met betrekking tot risico’s, tijdskader, omvang, et cetera.

CoP Financial Institutes & Natural Capital (2015a), p. 13.

Kostprijsconcurrentiedenken

Innovatieve ondernemers die ondernemen met natuurlijk kapitaal onderscheiden zich met hun duurzameproducten op duurzaamheid, kwaliteit en een positieve impact op natuurlijk kapitaal. De kosten om deze producten te produceren zijn vaak hoger, waardoor deze producten vaak tot een nichemarkt behoren. De sociale ondernemers hebben een positieve businesscase maar ondervinden belemmeringen van het economische systeem, dat sterk gericht is op kostprijsconcurrentie en het produceren van grote hoeveelheden (voedsel bijvoorbeeld) in plaats van het produceren op kwaliteit. Wet- en regelgeving, instituties, kennisstructuren en financiële/economische structuur zijn geënt op dit kostprijsconcurrentiedenken, waardoor kleinschalige duurzame initiatieven van ondernemers die natuurlijk kapitaal in hun verdienmodel integreren (soms onterecht) benadeeld worden.

PBL (2016d).