Engels

Voeding & Duurzaamheid

Wat zijn de barrières met betrekking tot wetgeving en beleid?

Barrières met betrekking tot wetgeving en beleid concentreren zich op mededingingsregels en vrijhandelsafspraken.

Regels voor de mededinging

Het maken van prijsafspraken als onderdeel van samenwerking in de keten is verboden volgens mededingingswetgeving, omdat dit benadeling van consumenten en oneerlijke buitensluiting van andere bedrijven kan veroorzaken. Omdat dergelijke afspraken ook een maatschappelijk belang kunnen dienen (zoals verduurzaming), zijn ze sinds 2013 toegestaan, mits de voordelen voor consumenten groot genoeg zijn. In januari 2015 wees de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de inkoopafspraken van de Kip van Morgen af, omdat ze concurrentie onterecht zouden beperken. Hoewel consumenten wel bereid zijn te betalen voor dierenwelzijns- en milieumaatregelen, waren de voorgestelde verbeteringen niet groot genoeg om de hogere consumentenprijs en/of kostprijs voor de producent te rechtvaardigen. In december 2016 heeft de ACM echter verklaard niet te zullen optreden bij maatschappelijk breed gedragen duurzaamheidsafspraken waarover alle betrokken partijen positief zijn.

WRR (2014), p. 124-125.

Uitspraak ACM (2015).

Uitgangspunten ACM (2016).

Vrijhandelsafspraken

Hoewel het voor de overheid mogelijk is eisen te stellen aan de Nederlandse productie, geldt dat vaak niet voor producten die vanuit het buitenland worden geïmporteerd. Op Europees niveau werd enkele jaren geleden bijvoorbeeld het produceren van kooi-eieren verboden, terwijl de import ervan voor de verwerkende industrie nog steeds was toegestaan. Verder waren de door de WHO en FAO vastgelegde normen op voedselveiligheid ooit bedoeld als minimumstandaard waarboven overheden strengere regels konden stellen, terwijl het in WTO-verdragen nu is uitgegroeid als set van maximumnormen die de grens bepalen tussen legitieme producteisen en handelsbarrières.

WRR (2014), p. 60-64, 122.

Initiatief Duurzame Handel.