Dutch
KNOWLEDGE MAP Back to overview

Natural Capital

How does natural capital relate to a circular economy?

De basis voor een circulaire economie ligt in het optimaal gebruik van het natuurlijk kapitaal. Enerzijds is natuurlijk kapitaal het middel dat de circulaire economie draaiend houdt, anderzijds is het behouden van natuurlijk kapitaal het doel van een circulaire economie. In de transitie naar een duurzamere economie dient de synergie tussen natuurlijk kapitaal en de circulaire economie te worden benut.

The Butterfly Diagram: de circulaire economie in beeld (Bron: Ellen Mac Arthur Foundation)

Natuurlijk kapitaal: de basis voor circulariteit

Het concept ‘natuurlijk kapitaal’ speelt op verscheidene manieren een belangrijke rol in het realiseren van een circulaire economie. Binnen een circulaire economie wordt er gestreefd naar een duurzaam systeem door het gebruik van abiotische grondstoffen, toxische stoffen en fossielbrandstoffen te minimaliseren. Het natuurlijk kapitaal is nodig om deze te vervangen door biotische, en daarmee hernieuwbare grondstoffen diensten.

In de eerste plaats levert het natuurlijk kapitaal de biotische en abiotische grondstoffen die in een circulaire economie circuleren. Zowel de metalen en fossiele brandstoffen in de technische cycli, als de mineralen en gewassen in de biologische cycli zijn volgens de definitie van de Natural Capital Coalition deel van het natuurlijk kapitaal.

Ook sommige diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in een circulaire economie, zoals bestuiving en koolstofvastlegging, komen voort uit het natuurlijk kapitaal.

Bovendien is natuurlijk kapitaal onmisbaar bij het sluiten van de biologische kringlopen, door ecosystemen die biomassa afbreken en de bodemvruchtbaarheid in stand houden. Anderzijds levert het natuurlijk kapitaal hernieuwbare energiebronnen (zoals wind, zon en energie uit biomassa) en water ter sluiting van abiotische kringlopen. Tot slot kan natuurlijk kapitaal een inspiratiebron zijn voor circulaire oplossingen (bio- en ecomimicry).

CREM (2016).

Ellen MacArthur Foundation, 2015a, p. 5.

Actieagenda natuurlijk kapitaal, p. 3.

Circulaire economie: systematisch zorgen voor natuurlijk kapitaal

In een circulaire economie zijn de kringlopen van de grondstoffen zoveel mogelijk gesloten en wordt alleen gebruik gemaakt van hernieuwbare of herbruikbare grondstoffen en energie. Afval bestaat niet meer, grondstoffen worden optimaal hergebruikt en de uitstoot van schadelijk gassen en toxische stoffen wordt geminimaliseerd. Dit alles heeft als doel om vervuiling, uitputting en overbelasting van het natuurlijk kapitaal tegen te gaan.

De circulaire economie ondersteunt het behoud en de vergroting van het natuurlijk kapitaal op verscheidene wijzen. Zowel bij natuurlijk kapitaal als in een circulaire economie staat het denken in systemen centraal. Dit betekent dat er wordt gekeken naar hoe verschillende duurzame oplossingen in verbinding staan met elkaar. Zo leidt het gebruik van meer zonnepanelen niet alleen tot een afname van emissies maar ook tot een toename in de vraag naar metalen die nodig zijn in de productie van zonnepanelen.

Daarbij hernieuwt de circulaire economie daadwerkelijk de hernieuwbare grondstoffen die het natuurlijk kapitaal levert door materiaal kringlopen te sluiten en te verlengen. Op de uitputting van niet-hernieuwbare grondstoffen zet de circulaire economie juist een rem zodat er minder negatieve impact op natuurlijk kapitaal ontstaat.

CREM (2016).

Rijksoverheid (2016).

Ellen MacArthur Foundation, 2015a, p. 5