Engels
Hoe verandert de verhouding tussen bewoners en overheden inzake de leefomgeving?
4
 

Mijn Leefomgeving

Hoe kan ik bezwaar maken tegen plannen van anderen?

De overheid onderscheidt een korte en een uitgebreide procedure rond het verlenen van een Omgevingsvergunning of het vaststellen van een bestemmingsplan (vanaf 2021: Omgevingsplan).

Bij een korte procedure: als de overheid een besluit heeft genomen over het verlenen van de vergunning of een plan en ben je het er niet mee eens, dan kun je hiertegen bezwaar indienen of in beroep gaan.

Bij een uitgebreide procedure: dan legt de gemeente een concept besluit eerst ter inzage. Daarover kan je een zienswijze indienen, en later bezwaar maken (en eventueel later tegen een besluit in beroep gaan). Als je niet eerst een zienswijze hebt ingediend, loop je grote kans dat je daarna bij de bezwaar en beroepsprocedure niet als belanghebbende wordt gezien (en je bezwaar niet wordt meegenomen).

Kan je bezwaar maken tegen de plannen of de Omgevingsvergunning van je buren?

Je kan natuurlijk van tevoren bij je buren aangeven dat je het niet eens bent met bijvoorbeeld hun plan. Is de Omgevingsvergunning echter al verleend, dan kan je hiertegen bezwaar aantekenen of beroep instellen. Lees hier meer over hoe je dat doet.

Omgevingswet
De Omgevingsvergunning zal ook gelden na 2021 als de Omgevingswet in werking is getreden. Door het aanvragen van een Omgevingsvergunning kunnen bewoners, bedrijven en overheden toestemming vragen om activiteiten in de leefomgeving te mogen uitvoeren.

  • Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. Het zal dus niet altijd nodig zijn om een vergunning aan te vragen.
  • Onder de huidige wetgeving wordt de vergunning automatisch verleend als de beslistermijn voorbij is. Dit is niet meer geldig vanaf 2021.
  • Je vraagt een vergunning digitaal aan via het Omgevingsloket.
  • Bij de aanvraag voor een Omgevingsvergunning moet je aangeven of en zo ja, hoe er overleg is geweest met belanghebbenden, zoals de buren.

Hoe kan je bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met jouw omgeving mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. Je kan daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Bent je het niet eens met een bestemmingsplan? Dan kan je beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees hier meer over hoe je invloed kan uitoefenen op het bestemmingsplan.

Omgevingswet
In 2021 gaan bestemmingsplannen op in het Omgevingsplan van je gemeente. Dit plan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er 1 Omgevingsplan.

  • Als een gemeente een Omgevingsplan gaat maken dan moet ze daarvan een kennisgeving doen. In die kennisgeving staat hoe de gemeente participatie zal gaan vormgeven.
  • Stelt een gemeente een Omgevingsplan vast? Dan moet daar in staan hoe zij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken heeft. En ook wat de gemeenten met de resultaten heeft gedaan.
  • Bij het maken van het plan komt de gemeente tot een ontwerpbesluit. Tegen dit ontwerpbesluit kan je een zienswijze inbrengen.
  • Bij de meeste besluiten kan je in beroep gaan bij de rechtbank mogelijk. Ook kan je daarna nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Lees hier over hoe je bezwaar kan maken tegen een besluit van de overheid.
Lees hier meer over de procedure om tot een Omgevingsplan te komen.

Waar kan je terecht voor ondersteuning bij bezwaar tegen plannen?

De 12 provinciale Natuur en Milieufederaties kunnen je ondersteunen als je het niet eens bent met plannen in jouw leefomgeving of bij mogelijke aantasting van het landschap of natuurgebieden.

Wil je juridische stappen zetten, maar weet je niet goed hoe? Dan biedt de juridische toolkit van Milieudefensie misschien uitkomst. Hierin vind je veel waardevolle basisinformatie, tips en voorbeeldbrieven.