Engels

Voeding & Duurzaamheid

Hoe kunnen we verduurzamen door anders te produceren?

De voedselproductie kan verduurzamen door in te zetten op efficiënter gebruik van water, energie, grondstoffen en land, door reststromen te benutten en het lokale milieu te beschermen.

Efficiënter produceren

In de afgelopen vijftig jaar is veel bereikt in Nederland op het gebied van efficiënte productie. De gewasopbrengsten zijn sterk gestegen en de hoeveelheid benodigd veevoer per kilo vlees of zuivel (voerconversie) is gedaald. De ecologische voetafdruk van het Nederlandse voedingspatroon is hierdoor gedaald met bijna tien procent, tegenover een stijgende consumptie. De oorzaak hiervoor is dat veel verbeteringen gericht zijn op efficiënt omgaan met dure grondstoffen en dure inputs als arbeid, land en veevoer. Bij goedkope of gratis inputs als grondwater, fosfor en stikstof ontbreken [+link naar CE] echter nog de prikkels om minder te verbruiken of uit te stoten. Al met al is in Nederland nog een daling van circa zes procent van de ecologische voetafdruk mogelijk tot 2030, door bijvoorbeeld efficiënter gebruik van meststoffen en veevoer of vermindering van de CO2-uitstoot. De meeste efficiëntieverbeteringen (een daling van tien tot vijftien procent van de voetafdruk) zijn echter haalbaar in de herkomstgebieden van voedselimport, waaronder granen, soja, palmolie en koffie.

PBL (2013), p. 71.

Benutten reststromen 

Naast efficiëntieverbetering is er winst te behalen in het hergebruiken van reststromen die door verspilling of verlies in de keten anders niet benut worden. Op deze manier kan worden bijgedragen aan een circulaire en biobased economie door kringlopen te sluiten, fosfaat en stikstof uit afvalstoffen en mest om te zetten naar economische waarde, energie te leveren en zelfs voedsel te hergebruiken. Hiervoor kan de land- en tuinbouwsector samenwerken met andere sectoren als energie, chemie, water en natuur.

 [+link naar “Hoe ga je om met reststromen?” in CE]

RLI (2014), p. 16.

Lokaal milieu en dierenwelzijn

Door behalve efficiënter ook zorgvuldiger te produceren kan rekening gehouden worden met lokale milieu- en natuureffecten en dierenwelzijn. Voorbeelden hiervan zijn meer ruimte voor dieren in de stal en een vrije uitloop, instandhouding van het landschap, agrarisch natuurbeheer en minder gebruik van antibiotica en bestrijdingsmiddelen. Biologisch geproduceerd voedsel is hier een belangrijk voorbeeld van, maar ook al bij de Volwaard Kip met één Beter Levenster is volgens de veehouder geen antibiotica meer nodig.

PBL (2013), p. 71-72.