Engels

Voeding & Duurzaamheid

…als verwerker?

Door reststromen te optimaliseren en duurzaamheid in het verwerkingsproces meetbaar te maken, kunnen verwerkers optreden als de motor van verduurzaming in de keten.

Optimalisatie reststromen 

Door de voedselketen heen ontstaat altijd afval en bijproducten, deels onvermijdelijk. De verwerkende industrie kan een belangrijke rol spelen in het halen van zoveel mogelijk waarde uit deze reststromen (volgens de  Ladder van Moerman). Belangrijke initiatieven zijn bijvoorbeeld biovergisting van restproducten, herwinning van nutriënten uit proceswater en de herverwerking van organische reststromen tot nieuwe voedingsmiddelen of biobased toepassingen. Een belangrijke eerste stap is het inzichtelijk maken waar verspilling precies optreedt en wat er met reststromen gebeurt. 

AVV (2015), p. 5-9.

Monitor Voedselverspilling.

Nowastenetwork.

Meten van duurzaamheid

Door te meten hoe duurzaam bepaalde bedrijfsprocessen of producten zijn, kunnen verwerkers productieprocessen en inkoopbeleid verbeteren, doelstellingen monitoren, zich vergelijken met concurrenten, producten certificeren en erover communiceren. Methodes om het duurzaamheidsniveau van grondstoffen, processen, organisaties en producten te meten delen zich ruwweg in als:

  • Meten van impact op bepaalde indicatoren (ecologische voetafdruk, Life Cycle Assessment, etc.)
  • Meten op vaststaande normen (certificering, etc.)
  • Meten voor vergelijking tussen producten of organisaties (ranking, benchmarking, etc.)

Bij iedere methode kan gemeten worden op een specifieke duurzaamheidsindicator, zoals CO2-uitstoot of een combinatie van meerdere indicatoren zoals bij veel keurmerken het geval is. Het is daarbij essentieel om aan te geven om welke indicatoren het precies gaat. Het FNLI geeft een overzicht van gereedschappen en initiatieven die duurzaamheid meetbaar proberen te maken.

FNLI (2012), p. 1-7.

Casus: Suiker Unie

De Suiker Unie stelt niet het eindproduct (het suikerklontje), maar juist de grondstof (de suikerbiet) centraal, waardoor het in staat is alles uit de suikerbiet te halen wat erin zit. Tijdens het proces van bietenverwerking gebruiken verwerkers bietenpulp en melasse voor diervoeder, zetten ze bietenpuntjes in de biovergister om tot groen gas en herwinnen ze kalkmeststoffen uit ruwsap voor bemesting op het land. Hierdoor zijn er hogere landbouwopbrengsten, worden kringlopen gesloten en levert de biovergisting jaarlijks twintig miljoen kubieke meters groen gas op voor teruglevering aan het net.

KWA bedrijfsadviseurs (2014), p. 14.