Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Circulaire provincies en regio’s

Geschreven samen met: Sandra Kolodzinsky Adviseur Circulaire Economie, Energie en Klimaat bij de RVO
De stroom van grondstoffen doorkruist vaak gemeentelijke en nationale grenzen. Hierdoor is er vaak een regionale aanpak nodig om circulariteit te bevorderen. 

Hieronder voorbeelden van het industriële gebied Kalundburg in Denemarken, het Waterschap Vallei en Veluwe, de Metropoolregio Amsterdam en de Vereniging Friesland Circulair.

Kalundborg (Denemarken)

Kalundborg is een van de meest aangehaalde voorbeelden op het gebied van ‘industriële symbiose’. Het project is een samenwerkingsverband tussen negen openbare en particuliere bedrijven in Kalundborg dat sinds 1972 een circulaire benadering zoekt van de productie. Het belangrijkste principe is, dat een residu van het ene bedrijf een bron wordt voor een ander bedrijf, wat zowel het milieu als de economie ten goede komt. Voorbeelden zijn warmte, vliegas (waar men gips van maakt) en hooi (wat je kunt converteren tot ethanol).

Meer informatie op de Kalundborg Symbiosis website.

Metropoolregio Amsterdam (Nederland)

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA wil toegroeien naar een regio waar verspilling van grondstoffen en energie tot het verleden behoren en producten maximaal voor hergebruik in aanmerking komen. Circulair opdrachtgeven en circulair inkopen vormen hiertoe een belangrijke peilers.

De MRA-deelnemers kopen jaarlijks namelijk voor ongeveer € 4 miljard in. Al in 2022 willen de MRA-partners voor ten minste 10% van hun producten, goederen en diensten circulair inkopen. Het streven naar 50% circulaire inkoop in 2025 betreft vervolgens een tussendoel naar volledig circulair opdrachtgeverschap.

Meer informatie op de pagina van de Metropoolregio Amsterdam.

Vereniging Friesland Circulair

De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen het Friese bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisatie. De ambitie van Circulair Friesland ligt hoog: in 2025 is Friesland de meest circulaire regio van Europa en daarmee een voorbeeld voor de volgende generatie. De samenwerking tussen de verschillende partijen is in 2015 aangezwengeld, nadat Urgenda en Metabolic een rapport publiceerden over de meest voorkomende grondstofstromen in Friesland inclusief concrete plannen en icoonprojecten. Met vijf focusgebieden, waaronder circulair leren en kantelpunten, en vele projecten is Friesland hard op weg om deze ambitie te halen. 

Meer informatie over Vereniging Friesland Circulair is hier te vinden.

Waterschap Vallei en Veluwe

De Unie van Waterschappen hebben als ondertekenaar van het grondstoffenakkoord gesteld dat de waterschappen ambiëren om in 2050 haar kringlopen te sluiten en het Nederlandse afvalwater voor 100% om te zetten in waardevolle producten. Na het succesvol behalen van de klimaat- en energieambities in 2020, verkent de Unie van Waterschappen nu de mogelijkheden om tot volledige energieneutraliteit in de komende periode (Unie van Waterschappen, 2020).

Laten we als specifiek voorbeeld het Waterschap Vallei en Veluwe nemen, die in 2018 haar beleidskader circulaire economie presenteerde. Hiermee willen ze een handelingsperspectief bieden aan medewerkers en partners en stellen ze een inspanningsverplichting. Deze inspanningen zijn geconcretiseerd met onder andere de ambities om:

  • In 2021 vier circulaire voorbeeldprojecten te hebben gerealiseerd.
  • Vanaf 2025 100% circulair in te kopen, dit geldt ook voor aanbestedingen.
  • Vanaf 2025 alle lange termijnkeuzes 100% circulair te maken.
  • In 2025 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken.
  • In 2050 zetten we 100% van het rioolwater om in waardevolle stoffen.

Meer informatie in de beleidskader van het Waterschap Vallei en Veluwe (2018).