Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn ecologische voordelen van de circulaire economie?

Het initiële doel van de circulaire economie is om een positief effect te hebben op  ecologische systemen, waardoor deze niet uitgeput of overbelast raken. Wanneer een economie circulair functioneert, heeft dit dan ook diverse ecologische voordelen. Zo stoot een circulaire economie minder broeikasgassen uit, blijven de bodem, de lucht en het water vitaal en blijven natuurgebieden behouden.

Minder broeikasgassen

Door de principes van de circulaire economie te volgen, stoten economieën op wereldschaal minder broeikasgassen uit. Klimaatverandering en materiaalgebruik zijn namelijk sterk met elkaar verbonden. Volgens berekeningen van Circle Economy komt 62% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (exclusief die van landgebruik en bosbouw) vrij bij de winning, verwerking en productie van goederen om aan de behoeften van de samenleving te voldoen; organisaties stoten slechts 38% uit bij de levering en het gebruik van producten en diensten (Circle Economy, 2019). Zo zou de uitstoot van de industrie in de Europese Unie in 2050 met 56% afnemen als landen de circulaire economie kunnen realiseren (SITRA, 2018). Wanneer je dit effect op wereldwijde schaal meet, zal deze nog groter zijn, omdat de Europese Unie geen primaire grondstoffen meer zal importeren van landen buiten de Unie, waardoor ook in die landen de uitstoot van broeikasgassen zal dalen.

Vitale bodem, lucht en waterlichamen

De toepassing van circulariteit in de economie zorgt voor vitale ecosystemen als de bodem, lucht en waterlichamen. Deze ecosystemen leveren ‘diensten’ zoals reiniging, producten zoals vruchtbare landbouwgrond, bestuiving en schoon drinkwater. In een lineaire economie raken deze diensten uiteindelijk uitgeput door voortdurend onttrekking van producten of overbelast door de dumping van gifstoffen. Als we deze producten wel in een kringloop gebruiken en de diensten niet belasten met toxische stoffen, blijven de bodem, lucht en waterlichamen veerkrachtig en productief (SYKE, 2018).

Een goede illustratie van de interactie tussen een ecosysteemdienst en de economie is de landbouw, omdat het functioneren van de landbouw sterk afhankelijk is van de kwaliteit van het water, de recycling van nutriënten en bestuiving. Zo kan in Europa een circulaire aanpak van onze voedselsystemen leiden tot een afname van 80 procent in het gebruik van kunstmest. Dit herstelt het natuurlijke evenwicht in de bodem (Ellen MacArthur Foundation, 2016). Om deze reden heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2018 de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden gepresenteerd. Hierin staat dat we de toekomst van onze voedselvoorziening alleen veilig kunnen stellen als we overstappen op kringlooplandbouw. 

Behoud van natuurgebieden

De delving van grondstoffen en het dumpen van afval heeft een negatieve impact op natuurgebieden. Deze natuurgebieden zijn belangrijk voor het behouden van ecosysteemdiensten, natuurlijk en cultureel erfgoed. Momenteel zetten veel overheden en non-profit organisaties zich in om de natuur af te schermen van extractie en het dumpen van grondstoffen en afval. Om de natuur structureel te behouden, moet deze extractie en het dumpen in zijn algemeenheid stoppen. Een circulaire economie zorgt ervoor dat dit lukt. (SYKE, 2018).