Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn ecologische voordelen van de circulaire economie?

Het initiële doel van de circulaire economie is om een positief effect te hebben op de ecologische systemen, waardoor deze niet uitgeput of overbelast raken. Dit is terug te zien in de ecologische voordelen van de circulaire economie. Zo stoot een circulaire economie minder broeikasgassen uit, blijven de bodem, de lucht en het water vitaal en worden natuurgebieden behouden.

Minder broeikasgassen

Door de principes van de circulaire economie te volgen, worden er automatisch minder broeikasgassen uitgestoten op wereldschaal. Klimaatverandering en materiaalgebruik hangen namelijk nauw samen. Volgens berekeningen van Circle Economy komt 62% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (exclusief die van landgebruik en bosbouw) vrij bij de winning, verwerking en productie van goederen om aan de behoeften van de samenleving te voldoen; slechts 38% wordt uitgestoten bij de levering en het gebruik van producten en diensten (Circle Economy, 2019). Zo zou de uitstoot van de industrie in de Europese Unie in 2050 met 56% afnemen als de circulaire economie gerealiseerd zou worden (SITRA, 2018). De afname van uitstoot gemeten op wereldwijde schaal zal nog groter zijn, omdat de Europese Unie geen primaire grondstoffen meer zal importeren van landen buiten de Unie, waardoor ook in die landen de uitstoot van broeikasgassen zal dalen.

Vitale bodem, lucht en waterlichamen

De toepassing van circulariteit in de economie zorgt voor vitale ecosystemen als de bodem, lucht en waterlichamen. Deze ecosystemen leveren met hun diensten zoals reiniging, producten zoals vruchtbare landbouwgrond, bestuiving en schoon drinkwater. In een lineaire economie raken deze diensten uiteindelijk uitgeput door voortdurend onttrekking van producten of overbelast door de dumping van gifstoffen. Als deze producten wel in een kringloop worden gebruikt en de diensten niet worden belast door toxische stoffen, blijven de bodem, lucht en waterlichamen veerkrachtig en productief (SYKE, 2018).

Een goede illustratie hierbij is het landbouwsysteem, omdat dit sterk afhankelijk is van ecosysteemdiensten als reiniging van water, recycling van nutriënten en bestuiving. Zo kan in Europa een circulaire aanpak van onze voedselsystemen leiden tot een afname van 80 procent in het gebruik van kunstmest. Dit herstelt het natuurlijke evenwicht in de bodem (Ellen MacArthur Foundation, 2016). Om deze reden heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2018 de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden gepresenteerd. Hierin staat dat de toekomst van onze voedselvoorziening alleen veilig gesteld kan worden als we overstappen op kringlooplandbouw.

Behoud van natuurgebieden

De delving van grondstoffen en het dumpen van afval heeft een negatieve impact op natuurgebieden aan. Deze natuurgebieden zijn belangrijk voor het behouden van ecosysteemdiensten (zoals hierboven uitgelegd), natuurlijk en cultureel erfgoed. Momenteel zetten veel overheden en organisaties zich voornamelijk in om de natuur af te schermen van extractie en het dumpen van grondstoffen en afval. Om de natuur systematisch te behouden, moet deze extractie en het dumpen in z’n algemeenheid stoppen. Dit wordt gerealiseerd binnen de circulaire economie (SYKE, 2018).