Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Circulaire provincies en regio’s

De stroom van grondstoffen doorkruist vaak gemeentelijke en nationale grenzen. Hierdoor is er vaak een regionale aanpak nodig om circulariteit te bevorderen. Hieronder voorbeelden van het Gewest Brussel, het industriële gebied Kalundburg in Denemarken, de Päijät-Häme regio in Finland, het Waterschap Vallei en Veluwe, de Metropoolregio Amsterdam en de Noordelijke provincies in Nederland.

Lees hier meer circulaire voorbeelden:

Gewest Brussel (België)

Het gewest Brussel heeft het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie opgezet, met de campagnenaam Be Circular. Hiermee wil de Brusselse regering een geloofwaardig alternatief voorstellen, dat een lokale economie stimuleert die aansluit op de behoeften van de burgers. De bedrijven van het gewest staan in het centrum van dit initiatief. Het programma wil hen helpen om hun kosten te verminderen, om te groeien, te innoveren, te rekruteren en een begin te maken met hun transitie naar een economisch model dat een lage ecologische voetafdruk heeft, lokale jobs creëert en bijdraagt aan de Brusselse levenskwaliteit. 

Meer informatie op de website van Be Circular.

Kalundborg (Denemarken)

Kalundborg is een van de meest aangehaalde voorbeelden geworden op het gebied van ‘industriële symbiose’. Het project is een samenwerkingsverband tussen negen openbare en particuliere bedrijven in Kalundborg dat sinds 1972 een circulaire benadering zoekt van de productie. Het belangrijkste principe is, dat een residu van het ene bedrijf een bron wordt voor een ander bedrijf, wat zowel het milieu als de economie ten goede komt. Voorbeelden zijn warmte, vliegas (waar gips van wordt gemaakt) en hooi (wat wordt geconverteerd tot ethanol).

Meer informatie op de Kalundborg Symbiosis website.

Päijät-Häme regio (Finland)

De visie van de regio Päijät-Häme is om in 2030 een “succesvolle grondstoffenefficiënte regio” te zijn. De regio publiceerde een routekaart om een visie en doelstellingen te definiëren waarbij belanghebbenden zoals regionale en gemeentelijke overheden, instellingen voor hoger onderwijs, een regionale ontwikkelingsmaatschappij, en particuliere en openbare bedrijven betrokken waren. De routekaart van Päijät-Häme heeft vijf hoofdthema’s: gesloten kringlopen van technische stromen; duurzaam ondernemen; zelfvoorziening op energiegebied; gedeelde economie; en het sturen en demonstreren van innovatieve oplossingen voor de circulaire economie. 

Meer informatie op de website van Päijät-Häme regio.

Waterschap Vallei en Veluwe

De Unie van Waterschappen hebben als ondertekenaar van het grondstoffenakkoord gesteld dat de waterschappen ambiëren om in 2050 haar kringlopen te sluiten en het Nederlandse afvalwater voor 100% om te zetten in waardevolle producten. Daarnaast willen ze in 2020 40% duurzame energie produceren en verkennen ze de mogelijkheden om te komen tot volledige energieneutraliteit in de periode daarna (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2018).

Als specifiek voorbeeld kan het Waterschap Vallei en Veluwe dat in 2018 haar beleidskader circulaire economie presenteerde. Hiermee willen ze een handelingsperspectief bieden aan medewerkers en partners en stellen ze een inspanningsverplichting. Deze inspanningen zijn geconcretiseerd met onder andere de ambities om:

  • In 2021 vier circulaire voorbeeldprojecten te hebben gerealiseerd.
  • Vanaf 2022 in te zetten op 100% gebruik van zuiveringsslib als duurzame energiebron.
  • Vanaf 2025 al hun lange termijnkeuzes 100% circulair te maken.
  • In 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken.
  • In 2030 30% van het rioolwater om te zetten in waardevolle grondstoffen.

Meer informatie in de beleidskader van het Waterschap Vallei en Veluwe (2018).

Metropoolregio Amsterdam (Nederland)

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA wil toegroeien naar een regio waar verspilling van grondstoffen en energie tot het verleden behoren en producten maximaal voor hergebruik in aanmerking komen. Circulair opdrachtgeven en circulair inkopen vormen hiertoe een belangrijke peilers.

De MRA-deelnemers kopen jaarlijks namelijk voor ongeveer € 4 miljard in. Al in 2022 willen de MRA-partners voor ten minste 10% van hun producten, goederen en diensten circulair inkopen. Het streven naar 50% circulaire inkoop in 2025 betreft vervolgens een tussendoel naar volledig circulair opdrachtgeverschap.

Meer informatie op de pagina van de Metropoolregio Amsterdam.

Noord-Nederland

De provincies Drenthe, Friesland en Groningen hebben de ambitie om de groenste regio van Nederland te worden. Ze stellen dat circulaire principes naadloos aansluiten op de bestaande noordelijke economie, nu daar steeds meer investeringen en groene bedrijvigheid loskomt. Grondstofstromen uit sterke ketens als landbouw, chemie, bouw en afval worden benut voor ‘biobased’ producten en bedrijvigheid. Dit biedt milieuvoordelen en ondernemerskansen. Daarom integreert Noord-Nederland circulaire economie in al haar innovatiebeleid. Bedrijfsleven en kennisinstellingen werken samen aan kennisopbouw over circulaire economie.

Als eerste stap hebben de provincies samen met het KNN en Metabolic een uitgebreide grondstofstromenanalyse gemaakt waarin de kansen voor de circulaire economie worden geïdentificeerd.

Meer info op de website van de Samenwerkingsverband Noord-Nederland