Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke ontwikkelingen zijn er in het denken over natuurlijk kapitaal?

Diverse vormen van natuurlijk kapitaal (stocks and flows) hangen samen op gebiedsniveau. Ook belangen van verschillende stakeholders botsen of versterken elkaar vaak op gebiedsniveau. Dit denken in systemen wint terrein.

Gebiedsbenadering

Vanaf 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, die naar verwachting de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemt en duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleert. Parallel hieraan komt een gebiedsbenadering op in het denken over natuurlijk kapitaal.

De Landscape Approach beoogt een gedeelde visie te ontwikkelen door het integreren van de belangen van alle stakeholders op landschapsniveau.

Verified Conservation Areas (VCA) willen een marktplaats zijn voor dit geïntegreerde landschapsmanagement door de afrekenbaarheid en transparantie te verbeteren en bedrijven uit te nodigen te investeren.

Habitatbanking is een handelssysteem voor natuur: grondeigenaren ontwikkelen natuur en creëren daarmee ‘habitatrechten’. Die kunnen worden gekocht door partijen die hun negatieve invloed op natuur willen compenseren.

De opgaven voor de nationale omgevingsvisie

PBL (2015d).

PBL (2016b).

Meer informatie op de website van VCA.

Zie ook BREEAM: Gebiedsontwikkeling.

Denken in systemen

De diensten die het natuurlijk kapitaal levert zijn allerminst geïsoleerd; ze maken immers onderdeel uit van een ecosysteem. Kenmerkend voor systeemdenken is het zien van relaties, afhankelijkheden en kringlopen: kringlopen die bedrijven, burgers en overheden beïnvloeden, zowel positief als negatief; kringlopen die onderdeel zijn van een groter geheel en op allerlei manieren met elkaar verbonden zijn.

CREM (2016), p. 1.

Actieagenda Natuurlijk Kapitaal.