Engels

Natuurlijk Kapitaal

Wat is de waarde van natuurlijk kapitaal in Nederland?

De waarde van natuurlijk kapitaal kan kwalitatief, kwantitatief of monetair worden beschreven. Van zeventien Nederlandse ecosysteemdiensten is de omvang en ontwikkeling gekwantificeerd door het PBL en de Wageningen UR. Het CBS heeft in 2013 een rekening opgesteld over het Nederlandse gebruik van natuurlijk kapitaal. De beschikbare kennis over de potentie van natuurlijk kapitaal in Nederland is bij elkaar gebracht in de Atlas Natuurlijk Kapitaal

Ecosysteemdiensten in Nederland

Het PBL heeft samen met Wageningen UR de Graadmeter Diensten van Natuur ontwikkeld. Het doel is de omvang en de ontwikkeling te kwantificeren van de levering van goederen en diensten uit Nederlandse ecosystemen. De graadmeter geeft informatie over zeventien typen ecosysteemdiensten. Om één voorbeeld te noemen, Nederlandse ecosystemen vervullen 49% van onze behoefte aan drinkwater. Dit aandeel is sinds 1990 afgenomen. De betrouwbaarheid van deze ecosysteemdienst wordt als matig beoordeeld.

Knegt, de (red.) (2014), p. 12.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

De Atlas Natuurlijk Kapitaal bevat vrij toegankelijke kaarten met achterliggende data over het natuurlijk kapitaal in Nederland en de diensten die dat levert. Denk bijvoorbeeld aan bodemvruchtbaarheid, waterbergend vermogen, CO2-vastlegging, bestuiving en, het tegengaan van erosie. De Atlas bevat links naar voorbeelden, informatie over de huidige waarde van natuurlijk kapitaal en informatie over potentieel, knelpunten en kansen. De achterliggende informatie is afkomstig van een groot aantal kennisinstellingen. Bovendien is de Atlas zo opgebouwd dat bedrijven en overheden deze kunnen gebruiken in hun (lokale) besluitvorming om voor een gebied tot een optimaal land- en watergebruik te komen, met als resultaat optimale maatschappelijke winst. De Atlas Natuurlijk Kapitaal draagt onder andere bij aan het inzichtelijk maken van de impact van bedrijven en overheden op het natuurlijk kapitaal en helpt lokale overheden om betere besluitvorming en vergunningverlening te kunnen realiseren.

Meer informatie op de website van de Atlas Natuurlijk Kapitaal.