Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke regio’s vormen een voorbeeld in het integreren van natuurlijk kapitaal in hun besluitvorming?

Steeds meer regio’s wereldwijd, waaronder Nederlandse provincies en gemeentes, integreren natuurlijk kapitaal in hun besluitvorming. Initiatieven in Brabant, rond het IJsselmeer, Andalusië (Spanje) en de Daule Basin (Ecuador) illustreren de mogelijkheden.

Agrariërs dragen bij voor schoon water in Brabant

Drinkwaterbedrijf Brabant Water heeft samen met agrariërs laten zien dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag kan, zónder oogstverlies. Eén van de maatregelen daarvoor is het verbeteren van de bodemkwaliteit, waardoor gewassen weerbaarder worden – oftewel het versterken van het natuurlijk kapitaal. Hierdoor ontstaat maatschappelijk en economisch voordeel voor zowel agrariërs als publieke partners.

PBL (2015a).

Borgen van watervoorziening en -veiligheid IJsselmeer

In het IJsselmeergebied spelen veel vragen rondom het waterbeheer. Zo wordt overtollig water nu nog geloosd op de Waddenzee, maar door klimaatverandering stijgt de zeespiegel waardoor dit steeds lastiger wordt. Een oplossing is het verhogen van het waterpeil in het IJsselmeer. Het overstromingsrisico neemt hierdoor echter toe. Een technische oplossing hiervoor is het ophogen van dijken. Dit is een dure optie en er kleven bezwaren aan omtrent natuur en landschap. Een natuurlijke oplossing is het aanleggen van vooroevers, waarbij de waterbodem vanaf 100 meter uit de kust langzaam oploopt. In het IJsselmeergebied blijkt het aanleggen van vooroevers op geschikte plaatsen een veilig alternatief. Vooroevers hebben verder een positief effect op natuur- en landschapsschoon, waterzuivering en het leefgebied van belangrijke plant- en diersoorten. Dit leidt onder andere tot meer woongenot, een hogere recreatieve beleving en een betere waterkwaliteit. Met zo’n natuurlijke oplossing liggen de maatschappelijke baten wat betreft welvaart naar schatting €78 tot €367 miljoen hoger dan met de technische varianten die uitgaan van dijkverhoging.

Alterra Wageningen UR & PBL (2014), p. 31.

Andalusië (Spanje)

De ecosystemen in Andalusië worden gebruikt voor de productie van hout en kurk, jacht en begrazing door vee. Door toenemende druk op het ecosysteem besefte de overheid dat de ecosystemen meer diensten leverden dan ze zich realiseerden. Deze diensten zijn in kaart gebracht wat ertoe heeft geleid dat de ecosysteemdiensten een belangrijke factor zijn bij de besluitvorming van het aanleggen van nieuwe infrastructuur, brandbestrijding en de ontwikkeling van toerisme.

WAVES (2012), p. 21.

Daule Basin (Ecuador)

Het Daule Basin in Ecuador is een van de eerste regio’s waar ecosysteemdiensten in monetaire waarde zijn uitgedrukt. De gevolgen van mogelijke investeringen in het landgebruik op de lokale ecosysteemdiensten zijn met verschillende methoden geanalyseerd en getoetst op financiële haalbaarheid. Geïdentificeerde diensten waren het tegengaan van erosie, bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit.

Natural Capital Coalition (2014a), p. 14.

Uiteraard zijn er meer regio’s die werken met natuurlijk kapitaal. Kijk voor meer voorlopers op de hierboven vermelde bronnen of op de websites van BSR, IUCN en de Natural Capital Business Hub.