Engels

Natuurlijk Kapitaal

Waarom zou ik, als overheid, de integratie van natuurlijk kapitaal bevorderen?

Door natuurlijk kapitaal te integreren in het economische systeem wordt de waarde van natuurlijk kapitaal voor het welzijn en de welvaart in de samenleving duidelijker. Net als de invloed op het concurrentievermogen van een land, kan er meer waarde gecreëerd worden in productieketens en kan de ruimtelijke ordening verduurzamen. Door goed naar de natuur te kijken kunnen interessante oplossingen worden ontdekt die vaak meervoudige voordelen opleveren (nature-based solutions).

Welzijn en welvaart

Natuurlijk kapitaal draagt bij aan het welzijn en de welvaart van de mens. Zo is schone lucht belangrijk om luchtwegaandoeningen te voorkomen en een groene omgeving motiveert om meer te bewegen. Op deze manier leidt het investeren in meer groen dan ook tot lagere kosten van zorg en ziekteverzuim. Een indicatieve uitkomst toont dat investeren in groen alleen al daarom een economische waarde van honderden miljoenen vertegenwoordigt.

Naast voordelige effecten op de gezondheid is het behoud van natuurlijk kapitaal ook belangrijk voor de economie. Het kan inkomsten opleveren, zoals de verkoop van hout en vis, of een meerwaarde creëren voor bijvoorbeeld toerisme. Natuurlijk kapitaal kan zorgen voor kostenbesparing, zoals de bestuiving van gewassen door bijen en natuurlijke plaagbestrijding door insecten.

KPMG (2012b).

Meer informatie op de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Concurrentievermogen

Het integreren van natuurlijk kapitaal in het economische systeem creëert kansen op het gebied van drinkwater, schone lucht, schaarse grondstoffen en voedsel. De transitie naar een duurzame economie kan het concurrentievermogen van een land versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie terugdringen.

Ministerie van Economische Zaken (2013), p. 1.

Ruimtelijke ordening

Het juist bepalen van de waarde van natuurlijk kapitaal verbetert de beslissingen van beleidsmakers bij ruimtelijke ordening. Hierdoor kan de ruimtelijke ordening slimmer uitgevoerd worden, waardoor het gebruik van de ruimte in Nederland geoptimaliseerd wordt.

RIVM & Deltares (2015), p. 9 & 161.

Nature-based solutions

Nature-based solutions zijn interventies geïnspireerd op, ondersteund door of gekopieerd van de natuur. Deze oplossingen hebben een groot potentieel om efficiënter met energie en grondstoffen om te springen en robuust voor verandering te zijn. Veel van deze oplossingen resulteren in meervoudige waarde voor gezondheid, economie, maatschappij en milieu. Daarmee kunnen ze een aanpak vormen die kosten-effectiever is dan traditionele benaderingen.

Een voorbeeld van een oplossing gebaseerd op de natuur is de transformatie van vruchtbare, intensief gebruikte landbouwgrond in het Verenigd Koninkrijk tot een drasland (wetland). Dit resulteerde in een netto opbrengst voor de maatschappij van € 160 per hectare per jaar tegenover een eenmalige investering van € 1.900 per hectare.

In Nederland wordt de uiterwaarde van de Noordwaardpolder gerestaureerd als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Dit programma biedt bescherming tegen overstromingen door klimaatverandering aan vier miljoen mensen, verbetert de milieukwaliteit, verbetert recreatie, en geeft een impuls aan de economie.

European Commission (2015), p. 4, 10, 12, 52.

Elmqvist et al. (2015).

Ruimte voor de rivier (2017).