Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke case studies zijn er voor Nederlandse overheden op verschillende niveaus?

Op alle niveaus van de Nederlandse overheid, alsook bij de waterschappen, zijn al diverse case studies beschikbaar die de meerwaarde van het integreren van natuurlijk kapitaal in de besluitvorming aantonen.

Gemeente, steden en provincies

TEEB Stad

In het project TEEB Stad leerden tien gemeenten (waaronder Haarlem, Den Haag, Almelo, Delft, Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Eindhoven) aan de hand van een gebiedseigen project wanneer groen- en waterbaten ontstaan, hoe hoog die baten zijn en hoe baathouders betrokken kunnen worden als investeerder. Zo is het besef ontstaan dat projecten in de openbare ruimte soms verrassende winsten opleveren.

Voor steden bestaat een gratis toegankelijk hulpmiddel (de TEEB Stad-tool) waarmee de maatschappelijke voordelen van groen en blauw in de stad cijfermatig in beeld zijn te brengen. De uitkomst van de tool laat in monetaire termen zien wat de voordelen zijn van de aanleg van nieuw stadsgroen of een waterpartij.

Ministerie van Economische Zaken (2012).

PBL (2015c), p. 5.

De tool TEEB-Stad heeft een eigen website.

Meer best practices over stedelijk groen in Bade, Smid en Tonneijck (2011)

Ecosysteemdiensten voor lokale en regionale overheden

Pilots tonen mede dat ecosysteemdiensten lokale en regionale overheden kunnen helpen bij het vinden van nieuwe kansen voor vastgelopen gebiedsontwikkeling. Ook kan men beter inzicht krijgen in de meerwaarde van ecosysteemdiensten die worden geleverd door groen, alsmede de ontwikkeling van business cases voor realisatie. Tot slot stimuleert deze zienswijze het verbreden van bodembeheer en het verbinden met ruimtelijke ordening.

Deltares (2013a), p. 3.

Waterschappen

Waterschap Noorderzijlvest

Denken vanuit ecosysteemdiensten kan bruikbaar zijn voor watermanagement, omdat dit structuur en argumenten levert in onderhandelingsprocessen, het watermanagement verbindt aan sociale voordelen, het helpt bij de besluitvorming rondom het aangaan van samenwerkingen en nuttig is bij Europese aanbestedingen.

Waterschap Noorderzijlvest (2014).

Baten van natuurvriendelijke oevers

De gemeente Leiden heeft samen met het Hoogheemraadschap Rijnland natuurvriendelijke oevers aangelegd. Na een aantal jaren blijkt dat het onderhoud en beheer van deze oevers goedkoper is dan van normale oevers. Daarmee is de iets hogere investering meer dan gecompenseerd en ontstaat nu winst in de exploitatie. De stimulerende subsidie heeft haar werk gedaan en blijkt niet meer nodig.

Consortium Ecosysteemdiensten (2012), p. 25.

Rijk & Rijkswaterstaat

Eco-engineering

Rijkswaterstaat laat in zogeheten eco-engineeringsprojecten de natuur bijdragen aan de waterveiligheid. Daarvoor worden bewust de ecosysteemdiensten benut, zoals met golfdemping door planten en het invangen van sediment door oesters. Dat heeft talrijke voordelen. Zo groeien natuurlijke oplossingen mee met de zeespiegelstijging of met geleidelijke peilveranderingen, wat in de toekomst tot grote besparingen op kosten voor onderhoud en versterking van waterkeringen kan leiden. Daarnaast kunnen er kostenvoordelen ontstaan doordat de meeste ecosystemen meerdere diensten tegelijk leveren. De duinen dragen bijvoorbeeld bij aan zowel kustverdediging als recreatie en waterzuivering. Bovendien vinden recreanten eco-engineeringsoplossingen aantrekkelijker dan harde structuren. Tot slot verloopt het proces van vergunningverlening vaak sneller, doordat in het ontwerp rekening wordt gehouden met de natuur of met recreatie. Deze toegevoegde waarden maken eco-engineering een kosteneffectieve optie.

Rijkswaterstaat (2012).