Engels

Natuurlijk Kapitaal

Hoe kan ik de uitkomsten interpreteren, toepassen en op basis ervan handelen?

Met de feitelijke resultaten voorhanden, is het tijd om deze te interpreteren en te testen. Is een interpretatie geformuleerd en kloppen de resultaten, dan kan de ondernemer beginnen met handelen naar de resultaten, zowel intern als extern.

Interpreteren en testen

Door de centrale aannames te testen, te identificeren wie getroffen wordt, resultaten te vergelijken, het onderzoeksproces te valideren en verifiëren, en te evalueren wat de krachten en zwaktes zijn van de assessment, kan een bedrijf de resultaten van de NCA interpreteren en toetsen.

Protocol, p. 95.

Actie ondernemen

Toepassing

Actie ondernemen begint bij het toepassen van en handelen naar de resultaten van de NCA. Onder de mogelijke applicaties vallen interne besluitvorming, zoals het afwegen van risico’s en kans, het vergelijken van opties (bijvoorbeeld investeringen in infrastructurele projecten), verduurzaming van de inkoop en supply chain management, maar ook meer externe applicaties: zo kunnen de resultaten dienen als materiële input in fusies en overnames, als een step richting naleving van de regelgeving of als een basis voor het evalueren van ‘gedeelde waarde’.

Natural Capital Coalition (2016a), p. 94-110.

Over duurzame inkoop: DuurzaamDoor (2014), p. 18.

Communicatie

De volgende stap is communiceren. Interne communicatie kan worden gedaan door besluitvormers te voorzien van de kennis nodig om besluiten te informeren en door informatie te delen met interne stakeholders.

Op een extern niveau zijn rapportage en disclosure de belangrijkste wijzen van communicatie. Geïntegreerd rapporteren (ook wel aangeduid als <IR>) is een doorontwikkeling van bedrijfsrapportages die toont hoe diverse kapitaalvormen alle middelen en relaties weergeven die organisaties gebruiken om waarde te creëren. Organisaties als IIRC, GRI, IRIS en SASB helpen organisaties bij het integreren van de sociale en ecologische impacts van bedrijfsactiviteiten in de financiële rapportage.

Een andere wijze van rapporteren is middels een milieu-winst-en-verliesrekening (EP&L): een gemonetariseerde waardering en analyse van de impacts van een bedrijf op natuurlijk kapitaal, inclusief mogelijke compensaties en voordelen van duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal. NS, Puma en AkzoNobel hebben al een milieu-winst-en-verliesrekening gepubliceerd voor (delen van) hun bedrijfsvoering, soms ook over de gehele waardeketen.

Tot slot kan certificatie helpen bij rapportage, transparantie en pr. Ecolabel Index is een database van labels die 459 ecolabels in 197 landen en 25 sectoren beschrijft. MilieuCentraal biedt bovendien een overzicht van keurmerken, inclusief individuele scores op diverse indicatoren.

Natural Capital Coalition (2016a), p. 94-110.

Business @ Biodiversity Workstream 1 (2014), p. 26-27.

Lees meer over de activiteiten van Puma, NS en AkzoNobel.

Ecolabel Index.

MilieuCentraal: Keurmerkenwijzer.

Andere bronnen voor duurzaamheidsrapportage zijn OECDISO en UN Global Compact.