Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke kennisnetwerken werken als multi-stakeholder coalities?

Kennisnetwerken kunnen dienen als coalities of platformen voor verschillende actoren die samen willen werken aan de integratie van natuurlijk kapitaal. Platform BEE, Green Deal, Atlas Natuurlijk Kapitaal, CoP ESD, TEEB, GEF, Natuurlijk Kapitaal Nederland en IPBES zijn een aantal van zulke netwerken.

Platform BEE

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie brengt Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en natuur- en ontwikkelingsorganisaties samen om zich in te zetten voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen. Het platform heeft in de afgelopen jaren verscheidene tools ontwikkeld, waaronder de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal. In de loop van 2017 stopt het platform en het is nog onduidelijk wat er met de tools gebeurt. 

Meer informatie op de website van Platform BEE.

Einde Platform BEE.

Green Deal

In de Green Deal Samenwerken aan Transparantie van Natuurlijk en Sociaal Kapitaal werken overheden, bedrijfsleven en NGO’s samen door hun natuurlijk en sociaal kapitaal zichtbaar te maken en voortgang met elkaar te evalueren.

Om de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad steeds beter in geld uit te drukken, gaan gemeenten, private partijen en kennisinstituten in de City Deal ‘Waarden van Groen en Blauw in de Stad’ gebruikerservaringen en kennis delen om de TEEB-stadtool en de Atlas Natuurlijk Kapitaal te verfijnen, te integreren en nog beter te laten aansluiten bij de uitvoeringspraktijk.

Waarden van Groen en Blauw in de Stad.

Meer informatie op de website van MVO Nederland.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is een platform voor interactie en discussie over natural capital accounting. Als aanvulling op de fysieke werkateliers wordt er gewerkt aan een virtueel platform.

Website Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Community of Practice Ecosysteemdiensten

In de CoP ESD delen wetenschappers, beleidsmakers, adviseurs, beheerders, uitvoerders en andere betrokkenen hun ervaringen met ecosysteemdiensten, om de praktijktoepassingen te bevorderen.

Meer informatie op de website van de Community of Practice ESD.

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

TEEB is een mondiaal initiatief gericht op “het zichtbaar maken van de waarden van de natuur”. Het belangrijkste doel is om de waarden van biodiversiteit en ecosysteemdiensten te integreren in besluitvorming op alle niveaus. Het programma TEEB Stad richt zich specifiek op steden en gemeentes (zie ook “TEEB Stad”). 

Meer informatie op de website van TEEB.

Global Environment Facility

De Global Environment Facility (GEF) is een partnership voor internationale samenwerking waarin 183 landen samenwerken met internationale organisaties, NGO’s en de private sector om mondiale milieuproblemen aan te pakken. Sinds 1991 heeft GEF US$ 13,5 miljard in beurzen toegekend en US$ 65 miljard losgemaakt door cofinanciering voor 3.900 projecten in meer dan 165 landen.

Meer informatie is te vinden op de website van GEF.

Natuurlijk Kapitaal Nederland

Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) was een programma dat heeft bijgedragen aan de implementatie van TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) in de ontwikkeling van het Nederlandse beleid. Binnen het NKN onderzocht het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar in de praktijk mee aan de slag kunnen.

Meer informatie op de PBL-website.

Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)

IPBES is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie die openstaat voor alle VN-lidstaten en beoogt de dialoog te versterken tussen de wetenschappelijke gemeenschap, overheden en andere belanghebbenden rondom biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Meer informatie op de website van IPBES.