Engels

Natuurlijk Kapitaal

…met betrekking tot de maatschappij?

Barrières wat betreft de maatschappij kunnen de integratie van natuurlijk kapitaal in de weg staan. De huidige maatschappelijke standaarden zorgen ervoor dat er momenteel onvoldoende draagvlak is om natuurlijk kapitaal te integreren in de besluitvorming. 

Draagvlak & Standaarden

De afgelopen jaren heerste de opvatting in de maatschappij dat het natuurbeleid belemmeringen vormt voor de economische groei. Bovendien werd er nadruk gelegd op het behoud van plant- en diersoorten, met als resultaat een afnemend draagvlak voor natuurbeleid. Dit heeft ertoe geleid dat er is gestart met het inbedden van natuurlijk kapitaal in economisch systeem en beleid, wat op dit moment in zijn prille fase tegen de bijbehorende opstartproblemen stuit. Er is tijd en inzet nodig om tot een wereldwijd geaccepteerde standaard voor deze integratie te komen.

True Price, Deloitte, EY & PwC (2014), p. 22-23.

PBL (2014), p. 7.