Engels

Natuurlijk Kapitaal

Welke gerelateerde termen zijn belangrijk?

Natuurlijk kapitaal kent een aantal aanpalende, veelgebruikte termen: ecosysteemdiensten, biodiversiteit, externaliteiten en no net loss.

Ecosysteemdiensten

De natuur levert op een haast onmerkbare manier allerlei diensten aan de mens. Zo beschermen duinen ons land tegen overstromingen en slaan bossen CO2 op. Deze diensten heten ecosysteemdiensten. De maatschappij is afhankelijk van deze ecosysteemdiensten, en beïnvloedt deze tegelijkertijd. Er zijn vier typen ecosysteemdiensten:

  1. Producerende diensten, zoals voedsel, hout en zoetwater;
  2. Regulerende diensten, zoals waterhuishouding, bestuiving en klimaatregulering;
  3. Culturele diensten, zoals recreatie en gezondheid; en
  4. Ondersteunende diensten, zoals bodemvorming en fotosynthese.

Haines-Young & Potschin (2013), p. ii.

DuurzaamDoor (2014), p. 30.

PBL & WUR (2010), p. 11.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de variatie van alle levende organismen binnen soorten, tussen soorten en tussen ecosystemen. Een grote biodiversiteit verhoogt de effectiviteit van ecosysteemdiensten. Deze positieve relatie is teruggevonden voor de diensten koolstofvastlegging, waterzuivering, bodemvruchtbaarheid, natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving.

ERM, IUCN, PwC & WBCSD (2011), p. 9.

Wageningen UR (2014), p. 9.

Natural capital accounting

Accounting is boekhouden: het systematisch vastleggen van financiële feiten. Natural capital accounting (NCA) is de boekhouding van gekwantificeerde, gewaardeerde en/of gemonetariseerde impacts en afhankelijkheden ten opzichte van natuurlijk kapitaal, om informatie te leveren voor (interne) besluitvorming en (externe) rapportage.

EU Business @ Biodiversity Platform (2016).

Externaliteiten

Externaliteiten zijn effecten van de productie of consumptie van goederen en diensten die kosten of baten opleveren die niet in de prijs van het aangeboden goed of dienst zijn verwerkt. Zo kunnen chemicaliën die door een fabriek in een meer worden gedumpt vissen en planten doden en daarmee de welvaart van vissers en agrariërs negatief beïnvloeden.

De 3.000 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld brengen jaarlijks een milieuschade toe van een geschatte US$ 2.150 miljard door hun economische activiteiten. Een groot deel van niet-beprijsde kosten aan natuurlijk kapitaal komt door broeikasgasemissies (38%), gevolgd door watergebruik (25%), landgebruik (24%), luchtvervuiling (7%), land- en watervervuiling (5%) en afval (1%).

Voorbeelden van regio-sectorcombinaties met hoge externaliteiten en derhalve hoge risico’s zijn kolenstroomproductie in Oost-Azië en Noord-Amerika, graanproductie in Zuid-Azië, en rundveehouderij in Zuid-Amerika en Zuid-Azië.

OECD, Glossary of Statistical Terms.

Trucost and TEEB for Business Coalition (2013).

Meer informatie over de externaliteiten van bedrijven op de website van Trucost.

No net loss & net positive impact

No net loss (‘geen nettoverlies’) betekent dat de activiteiten van bedrijven niet ten koste gaan van biodiversiteit en ecosystemen. Met een net positive impact dragen bedrijven zelfs bij aan herstel en uitbreiding van het natuurlijk kapitaal. Door innovatie en een hogere efficiëntie versterkt het bijdragen aan een nettopositieve impact ook hun eigen bedrijfsactiviteiten. Hierbij speelt achtereenvolgens het voorkomen, verminderen, herstellen en compenseren van schade aan biodiversiteit en ecosystemen een belangrijke rol. No net loss is een centraal begrip in de EU Biodiversiteitsstrategie naar 2020. 

IUCN (2015).

Meer informatie op de websites van Platform BEE en de Europese Commissie.